ಸಹಾಯವಾಣಿ

  1. ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ            – 1098
  2. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ              –  1098
  3. ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ             – 1091
  4. ಅಪರಾಧ ನಿಲುಗಡೆ                   –  1090
  5. ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ   – 101
  6. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್                            –  108