ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ 

ಚಾಮರಾಜನಗರವು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.  ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.  ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ/ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 

ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ 

ಚಾಮರಾಜನಗರವು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಾಯುಮಾರ್ಗ 

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ಬೆಂಗಳೂರು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ವಿಮಾನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.