ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಬಿ ಕಾವೇರಿ (ಭಾ.ಆ.ಸೆ )

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಬಿ ಕಾವೇರಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಬಿ ಕಾವೇರಿ,(ಭಾ.ಆ.ಸೆ) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ.

ದೂರವಾಣಿ :   08226 – 223170 (ಕಚೇರಿ)

                     08226 – 223171  (ಮನೆ)

                    08226-224590 (ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆ )

                    08226-222055

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :       08226-223180

ಮಿಂಚಂಚೆ:    dccnagar-ka@nic.in, 

                    deo.cnagar@gmail.com