ಚುನಾವಣೆ

Election
  • Election Photo
  • elections
  • electionss
  • election photos3
  • Election photos11
  • election photos4
  • election photos5
  • election photos6
ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು    ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ   ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು 
1 22-ಚಾಮರಾಜನಗರ(SC) 1 221-ಹನೂರು   221-ಹನೂರು 247
    2 222-ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ   222-ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 243
    3 223-ಚಾಮರಾಜನಗರ   223-ಚಾಮರಾಜನಗರ 239
    4 224-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ   224-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 251
          ಒಟ್ಟು 980

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ  ಒಟ್ಟು  ಮತದಾರರ ವಿವರ 26.03.2019

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆ  ಹೆಸರು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಇತರೆ ಒಟ್ಟು
1 221 ಹನೂರು 106452 103217 14 209683
2 222 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 105400 107213 19 212632
3 223 ಚಾಮರಾಜನಗರ 101904 105153 16 207073
4 224 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 102550 104863 16 207429
  ಒಟ್ಟು   416306 420446 65 836817