ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು

1.ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ
Sri.D.C.Nagendra

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಚನ್ನಪ್ಪ

ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Sri.D.C.Nagendra
ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಲೇಖಾ ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ

Sri.M.Siddaraju
ಶ್ರೀ ಕೆ ನವೀನ್
ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.R.Kaveri
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.G.S.Nithya Praveen
ಶ್ರೀ ಸಿ ಎನ್ ಬಾಲರಾಜು, ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.Shivamma
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಾಲರಾಜು ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Sri.D.Devaraju
 

2. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ


ಶ್ರೀ ಜೆ ಯೋಗೇಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

Smt.Kethamma
ಶ್ರೀ ಎಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Smt.Sarasamma
ಶ್ರೀ ಎಲ್.ನಾಗರಾಜು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Sri.A.Nagendra  Murthy
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Sri.B.P.Puttabuddi
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ಉಮಾವತಿ,ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.R.Kaveri
ಶ್ರೀಮತಿ ಮುರುಗದ ಮಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸಮಿತಿ
Smt.R.Ambika
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ಮಂಜುಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Sri.A.C.Rajashekarappa

3. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮುರುಗದ ಮಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ
Sri.B.P.Puttabuddi
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Sri.K.Eshwar
ಶ್ರೀ ಸಿ ಎನ್ ಬಾಲರಾಜುಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.K.Rajeshwari
ಶ್ರೀಮತಿ ಇಶಾರತ್ ಭಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.L.Chandrakala Bhai
ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Sri.P.Mahadevappa
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Sri.D.Devaraju
ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.G.Nagashree

4. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿ


ಶ್ರೀ ಪಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
Sri.M.Siddaraju
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.K.Rajeshwari
ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾಿ ಸದಸ್ಯರು
Sri.K.Mahadeva

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಲೇಖಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.R.Ambika
ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.Lakshmi
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.Devammani
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.Devammani

5. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ


ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Sri.K.Mahadeva
ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Sri.P.Mahadevappa
ಶ್ರೀಮತಿ ಇಷಾರತ್ ಭಾನು
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Smt.Yashodha Prabuswamy
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ಮಂಜುಳ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Sri.K.Eshwar
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Sri.A.Nagendra  Murthy
ಶ್ರೀ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
Smt.Shivamma
ಶ್ರೀ ಕೆ ಪಿ ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Smt.G.Nagashree