AP:14-12-2016 gAz ɽU 11.30 UAmU ZgdUg f AZAiv ܬ w sAUtz P.ã gg CzsPvAiİ qz Pȶ v PUjP ܬ w sAi qU:

 

Gvg Gvjzg

Aiv/êw Aiv/êw

 

1) P.ã, CzsPg. -

2) P.J.ĺñ, zg.

3) e.AiUñ, zg.

4) P..zw, zg.

5) P, zg.

6) ï, zg.

7) JA.C, zg.

8) Aid zPg, f AZAiv

U z PAizU.

9) AAzsl f lz CPjU.

 

*(*)*(*)*

 

gAsz Pȶ v PUjP ܬ wAi CzsPgz P.ã gg U i zgUz P.J.ĺñ gg, e.AiVñ gg, P.. zw gg, êw P gg, êw ï gg, êw JA.C gg v flz CPjU Aid zPg sU Uwv zj ܬ w CzsPvAiģ sAiģ qɹPqPAz i ܬ w CzsPg Pjzg.

PAia:(1) s Z v zRĪz :-

AP:14-12-2016gAz qAiĪ Pȶ v PUjP ܬ wAi s Z v zRv.

PAia:(2) AP:05-10-2016gAz qz s qAiģ CĪâĪz :-

AP:05-10-2016gAz qz Pȶ v PUjP ܬ wAi s qAiģ CĪâv.

PAia:(3) AP:05-10-2016 gAz qz s qU ï vUzPAq Pz

U U Ag-2016g CAvP z Uw U ZZ:-

1) Pȶ ES :-

G zPg, Pȶ ESgg Pz sAiİ tĹgĪAv Pȶ AiiAwPgt gd Ai AidAir ES Aizs eõv v Czz Dzsgz ï sĨsUU Zģv wU ƮP vgu iqUwz. A U g ngU vgu AAzs U AZw i sAiİ tĹqAiİ zR vQ AiP Pȶ zPgUU v A:dPȤ/ vC1/PAii/ UC//2016-17 AP:03-12-2016g ƮP wVgvz U Pȶ ESAiİ gvjU Pz Pȶ AiiAwPgt, Pȶ jPgU vgu Pz PʸgĪAv PĪUwz JAz sAi UģP vAzg.

 

AzĪjz 2016-17 gĪ UwU AAzAv Pȶ Pbj Plq PUjUU QAii Aid CĪzAiiVz, Cz qUqAiiVgĪŢ. Pȶ AiiAwPgt gd Ai AidAir 400 lj Zv g ngU 325 U vgu iqVz. vPĪg UAiiVgĪ Czz ZgdUg vQU g.4.00P, 134 lj Zv g ng vjVz, UAqm vQU g.3.80P, 140 lj Zv g ng vjVz, PƼU vQU g.4.00P, 51 lj Zv g ngU vgu iqVz U AiļAzg vQU g.2.20P UAiiVz, lj Zv g ngU vgu Q Egvz JAz sU wzg.

w CzsPgz P.ã gg ivqv Pȶ Pbj Plq PUjUU QAii Aid CĪzAiiVzg PUjU CĵףP KP PPUArgĪŢ. gvjU Pȶ GPgtU Aii izAqUAi vjUwz U Pȶ GPgtU Pz gdz vļģrU igl iqwgĪ zj U K PPUArg JAz ESPjU ߹zg.

zgz êw P gg ivqv Pȶ GPgtU zħPAi Aiz U ZZAiiV 2 wAUzg K PPUArz U DPåPۥrzg.

G zPg, Pȶ ESgg Pȶ Pbj Plq PUjUU g.12.00P UAiiVz, g.9.00P qUqAiiVgvz. i R PAiP CPjUAz DqvvP Adgw qz Avg PAiP CĵףUƽ PPUƼUĪz. Evg Pȶ AidUU AAzAv g.14.00 P UAiiVz, Pȶ AiiAwPgt gd Ai AidAir ES Aizs U AZwAiİ qAiĪ U sAiİ Pjz CfU eõv v Czz Dzsgz ï sĨsUU Zģw wU ƮP vgu iqUwz U Pȶ GPgtU zħPAiiUzAv ES AAiĪg evUr g gdP igl iqzAv P AivU iqUwz JAz sU wzg.

w CzsPgz P.ã gg ivqv fAiİgĪ gz AAzs K PAiP PArg JAz ESPjU ߹zg.

G zPg, Pȶ ESgg fAiizAv Pz gz 101 AZwU ļAiiVgvz. AUg AUĨɼ Pm qAiwz, fAiizAv 51565 Pg zñz gvjU ɼ ֪Vgvz. g jgPV PgAz g.41.00Pn UAiiVgvz. gvjAz Az CfUĸg APg n vAiijUwz. gvg Sv ASU jð, nAiģ vAiijz vPt J ɼUU jg sĨsU AP SvU gV d iqUĪz JAz sU wzg.

zgz P.J.ĺñ gg ivqv J Dg.n.. AgĪ gvgUAz CfU Pjg? Ez D gvg CfU jz JAz ESPjU ߹zg.

 

G zPg, Pȶ ESgg - CfU Dʣ zRUĪzjAz jUĪŢ U Az Sv ASU 3 v 4 ASU iv AgĪzjAz D ASAiģ DʣU Cr zsUĪŢ. DUV D SvU 11ASUU jw D Avg DʣU Cr PĪUĪzAz sU wzg.

zgz ĺñ gg ivqv ESAiĪgU, q CPjUU Aiiz sUU f AZAiv zgU D餸ĪŢ. DAii sUz d wUU D sUz ĸU U ZɣV wgvz. Aiiz sAiiU Cx ƪs sAiiU f AZAiv zg D餸PAz U vAz U qAiĨPAz ESPjUU azg.

AzĪgz gvg v ĸU q CPjU ýPAqg, Cg fPjU v ĸU ý JAz üvg JA zjAi q CPjU gvg ĸU DPAz sAiİ wzg.

w CzsPgz P.ã gg ivqv ɨ Ag iAiİ qz Pȶ üP gvg PgzPAq U Pz sAiİ azg AiiP ü JAz ESPjU ߹zg.

G zPg, Pȶ ESgg Pz U Jgq g Pȶü PUƼwzg. F MAz Pȶü qɹzjAz vUU w zsUAz sAiİ wzg.

w zgz êw Pgg ivqv 2015-16 v 2016-17 Pȶ ESAi wAz z itirgĪ U At iwAiģ qĪAv ESPjUU azg.

tAi :-

sAiİ ĢWV Zaz Avg g ngU vgu AAzs sĨsAi gU AzĸĪ U ESPjUU v۪ av U Pȶ ESAi PlqU PAiPP g.12.00PU UrPArz, DqvvP Adgw qAiz Cz qUq zsUĪŢ. UV R PAiP CPjUAz vvV PAiP CĵףUƽĪ AAzs DqvvP Adgw -qAiĪAvAi zj Plq PUjU uAiģ w PAzP ĪAv Z rzg.

AzĪjz - 2016-17 U f AZAiv Pbj Plq it v u AidAir g.60.00PU Urz, zj Czz f AZAiv qʤAU itP FUU g.38.00PU ZѨsjz, Gz Czz Pȶ ES Ai g gv AP PAz Plq itP CUvgĪ ZѪj Cz g.6.00PU sjĪAvAi U zj PUjAi uAiģ P.Dg.L.r.J. gjU ĪAvAi wAi wêiv EzP sAiİ djz J zg ĪvAz Mzg.

(P:- dAn Pȶ zPg,ZgdUg)

2) ĥ ES :-

G zPg, ĥ ES gg ivqv Pz sAiİ wêigĪAv ĥ ESU AAzAv Dg.L.r.Js.AidAir itz CAw AvzgĪ PlqUU PVgĪ ZѪj Cz f AZw Pbj Plq it U u AidAir g.10.00PU qUqUƽ PgVz. U i w zgUz AiVñ gg v êw ïgg wgĪAv ƣa Uz Uê v U Uz J wgĪzP ZgdUg v PƼU vQ AiP zPgUU Z rz, sĨsUAz gĪ CfAiģ AiĪiĸg Uƽ Z qVz. grv zñU Uñ vgAiĮ vP AiP zPgUU Z qVz. gAPV UñU vgAiĮ ZgdUg vQ AU Uz, PƼU vQ gig Uz v UAqm vQ vg UU DAi̪iqVz, AU v vg Uz gAgĪzV sAi UģP vAzg.

w zgz P.J.ĺñ gg ivqv UñU vgAiĪ AAzs GzlU iv f AZAiv zgU Pgɢgwj. UñU Aii sUz vgAiĨP JA U zgU CAiĪ qAiĨP JAz U w? ܽAiĪV gvjU K ĸ Ez JAz DAiiAi sUz dwUU wgvz. UV f lz CPjU PAiPU CĵףUƽPz ܽAi dwUU z DzvAiģ PqĪAv wzg.

G zPg, ĥ ES gg ivqv Uñ vgAiĪz gjg AAzs PAiPĪzjAz Cz PAzAi ESU qUqAiiUvz. PAzAi ESU AAz vïgUg UñU vgAiĪ AAzs ܼU UrgvgAz U f lz CPjU çUU qɯ CPjUV AifgvgAz U UñAiģ JgqPq iv vgɢz, 118 l ê RjâVz AU UñU 84 l Rjâz, 33l RZiqVz. vg UñU 35l ê Rjâz, 20l RZiqVz. Mtê 1lU g.5,000/-U ê 1lU g.1,500/-U UrgĪzV sAi UģP vAzg.

AzĪjz ES PAiPUU AAzAv gAi PAiPĪz PĨ dg P PAiPP ZgdUg fU 2,65,350 qø PAi ggeVz, Ez AP:30-11-2016ggU qɹz P PAiPP GAiVVz Ezg .92%g Uw 2,38,366 gUU PAiģ PVz. ĨsU AidAir 315 WlPUU UjAiģ rz, FgU 4000 CfU vjVz, 1350CfU Agvz. Uê (2 Uê) WlPP g.1,20,000/-, Pj (5 PjU) WlPP g.57,000/- v A (4 AU) WlPP g.94,000/-U Urz j ew/j AUq zjU 50% Aizs, EvgAiĪjU 25% Aizs qUĪz. F sĨsU DAiAiģ ܽAi Pg DAi̪irzAv j ew/AUq dAUz Mg, C ASvg Mg, Mg Ļ, Evg UP jzg Mg U DAiiAi vQ AiP zPg jzAv 6d j MAz PnAiģ ga, D Pn zg sĨsU DAi̪iqĪzV sAi UģP vAzg.

Vjgd Pý jU PtP PAiPzr MAz z PýjU vAz 6-8 gUgU PtP ir, Pj ɯAiİ Ļ sĨsUU igl ir vۮ Pý PtPU v컸Ī ĪV g.4.00PU QAii AidAiİ UjAiģ UrPArz F gz Rjâ PĪVz JAz sAi UģP vAzg.

ܬ w CzsPgz P.ãgg ivqv Pz sAiİ g Īz AAiİ gz Jgq zg Mg zg EgĪAv ܪiq wVz, U ĪzPjU AS Pr EgĪzjAz Īz AUU Mg zPjUAv Aif wzg K PĪgĪŢAz DPå Pۥrzg.

ܬ w zgz e.AiVñgg ivqv g EgĪzjAz ê RjâAiİ zg UrgĪz PrAiiVz, Mtê 1 lU g.5,000/- Az g.10,000/-UU v ê 1lU g.1,500/- Az 3,000/-UU ZѪiqĪ U ۦzg.

ܬ w zgz êw Pgg U w CzsPg ivqv g v CZr Uz UñAiģ vgAiĪ U PĪĪAv wzg.

tAi :-

ĥ ESU AAzAv Dg.L.r.Js AidAirAiİ AU Īz AAi DgLrJs-15g PlqP rPɬgĪ ZѪj Cz g.3.35P, aPn Īz AAi DgLrJs-14g PlqP rPɬgĪ ZѪj Cz g.3.00P v il Īz AAi DgLrJs-15g PlqP rPɬgĪ ZѪj Cz g.3.65P Ml g.10.00PU 2016-17 U f AZAiv Pbj Plq it v u AidAir sgĪ Czz sj AAzsl CPjUU A sAiİAi aVv. Dzg K PĪz EgĪzjAz R P̢PjU Za Dg.L.r.Js. AidAir CgĪ ZѪj Cz g.10.00PU ESU qUqɪirPAq PUj CĵףUƽĪAvAi zj PUjU uAiģ P.Dg.L.r.J.gjU ĪAvAi sAi ĪvAz wêiv.

AzĪjz - wAiİ djz zgU fAiİ g EgĪzjAz ê RjâAiİ UrgĪ zg PrAiiVz, Mtê 1 lU g.5,000/- Az g.10,000/-UU v ê 1lU g.1,500/- Az 3,000/-UU ZѪir ɯ UrĪ U PgP vgAiĪAv ESPjUU wzg.

(P:- G zPg, ĥ ES, ZgdUg v R P̢PjU, f AZAiv)

3) vlUjP ES :-

G zPg, vlUjP ESgg Pz sAiİ ZagĪAv vlUjP ES wAz ggd PAiP CĪzAiiVgĪŢ. Pȶ ü PAiPP 2016-17 gvg P PgzPAq U PAiP CĪzAiiVgĪŢ. vlUjP ESɬAz gvg P PĻĪU d U Uw g gvg Ugw i f AZw zg MUAqAv i dwU PgzAU sĨsU Ugw Kr PĪUĪz.

v ɼ gvjU PAiP CĵףUƽ fU g.3.00PUU PAiP CĪzAiiVgvz. iUaAiAv v ɼ AidAi q CPjU U gaAi PAAi sVvz v ɼUgjU PAiP CĵףUƽ PĪVz. AzĪgz v ɼ Pm Avg Z.r.Pm İ Ju vUz Avg vļģr jåsʣjøU PĻUvz. gvjU AiAvåPgt PƼ Aizs qUwz. GzguU rø Am Rjâzg ESɬAz 15% r PqUvz. gɯ PgɬĹzg sĨsUU 50% r PqUvz. v PvjĪ AiAvP 50% r qUwz.

w CzsPgz P.ã gg ivqv eã PtP AAz iw qĪAv ESPjU Pýzg.

G zPg, vlUjP ESgg sĨsUU eã Pȶ PjvAv vgw q L.J.n (EArAiģ CVPg mP߮f) AܬAz A QU PgɬĹ VjgAU lzgĪ PAz Vjd Pt PAzz sĨsUU eã PtP vgw qUwz. F AAzs g.50,000/-U CzP CĪzAiiVgvz JAz sU wzg.

zgz P.J.ĺñ gg ivqv ˸U AAz iw q ESPjU Pýzg.

vlUjP ES CPjAi ivqv ˸ itPV fU 0.9 PgU g.37.00P Cz qUqAiiVgvz. j ew/ j AUqz dAUUU 50% r qUwz. P ˸ itPV j ew/ j AUqz dAUUU 90% r U i UzjU 50% r qUwz JAz sU wzg.

tAi :-

sĨsUU eã Pȶ PjvAv vgw q Z Uģ PAz U zg evUr MAz VjgAU lP eãPȶ vgw PuU vg P PUƼ ESPjUU azg U ES PAiPU CĵףUƽĪ AzsU AAzsl wAi CzsPg v zgU UģP vgĪAv azg EzP sAiİ djz J zg ĪvAz Mzg.

(P:- G zPg, vlUjP ES, ZgdUg)

4) ãUjP ES :-

jAi AiP zPg, ãUjP ES gg ivqv 2016-17 ã igPm v ã iglP AiĔ AidAir Pz ܬ wAiİ CĪzUAq J 25 sĨsU v Q Gz 8 sĨsUU DAii f AZAiv zg sg ï AiĪiĸg Ml 33 sĨsUU Aizs Adg iqĪ CUv zRwU jîU PPUƼVz.

w CzsPgz P.ã gg ivqv zs AidU UwAiģ jĪAv ESPjUU azg.

jAi AiP zPg, ãUjP ES gg ivqv Mq ãUjP CȢ Ai AidAir g.12.37P, ã igPm it v ã iglP Ai AidAir g.2.48 P U zU v vgw PAiP AidAir g.0.90P, Ml g.15.75P qUqU CĪzAiiVgvz JAz sAi UģP vAzg.

tAi:-

ĢW ZZAi Avg vAi AidAir zs s PvUU v 10 ģUAv Ml 40 ģUz, f AZAiv PvUU ZѪjAiiV w f AZAiv PvP Jgq ģU CP PPqPAz PgP v gAiĮ azg. AzĪjz ES PAiPU CĵףUƽĪ AzsU AAzsl wAi CzsPg v zgU UģP vgĪAv azg. EzP sAiİ djz J zg ĪvAz Mzg.

 

(P;- jAi AiP zPg, ãUjP ES,ZgdUg)

5) Pg ES :-

G AzsPg, Pg ES gg ivqv - f AZAiv PAiPUr Ml 6 AidUz, P Uj g.16.00PU 2 PAvUV g.12.00P U qUqAiiVz, AAzsl Pg AWUU Pg AWU AiP AzsPg PbjAi SAvg PAiPĪ CĵףUƽVz f ReɬAz zs Uz Pg AWUU z Ai (i Jr) PAiPz AidAir g.3.00P UAiiVz, g.2.25PU AdgVz, g.2.00P qUqAiiVgvz. F Czz ZgdUg vP Pgɺ v U, UAqm vQ J.f., v jPn xP Pȶ wۣ Pg AWUU v g.0.50PUAv UirPArz, PƼU vQ il xP Pȶ wۣ Pg AWP g.0.25P qUqU Q Egvz.

zs Uz Pg AWUU g Aq Ai PAiPzr g.3.00P UAiiVz, g.2.25PU AdgVz, g.2.00P qUqAiiVgvz. F Czz ZgdUg vP tdg, g v r, UAqm vQ vgPuA xP Pȶ wۣ Pg AWUU v g.0.50PUAv UirPArz, UAqm vQ CAP xP Pȶ wۣ Pg AWP g.0.25P qUqU Q Egvz.

wP PAiUg itPV Ļ Pg AWUU PAiPzr g.3.00P UAiiVz, g.2.25PU AdgVgvz. Czg g.2.00PU ZgdUg vQ PĪZ, AUg v UAqm vQ zqغAr, ZAdAiAr Ļ GvzPg Pg AWUU v gH.0.50PUAv UrPArz, PƼU vP ʱA Ļ GvzPg Pg AWP g.0.25PU qUq iq Q Egvz.

Gvz Ļ Pg AWUU Ʈsv PAiU PAiPzr AWP CPv EgĪ U Evg Ʈsv PAiUU PƼ Gav Aizs qĪ AAzs g.3.00P UAiiVz, AdgVgĪ g.2.25PU ZgdUg vQ n, Pg, Zߥg v UAqm vQ Uī GvzPg Ļ Pg AWUU v g.0.50PUAv v UAqm vP P GvzPg Ļ Pg AWP g.0.25PUAv UrPArz, FU g.2.00PU qUqAiiVz, g.1.00P RZVgvz. g.0.25PU qUqU Q Egvz.

AzĪjz - t SU gAs v g PlqU itP PAiPzr g.2.00 P UAiiVz, g.1.50 P AdgVgvz. Czg g.1.00 PU ĮAig xP Pȶ wۣ Pg AW , UAqm vQU qUq iqVz, g.0.50 PU szAi xP Pȶ wۣ Pg AW , PƼU vQU qUq iq Q Egvz U Evg Pg AWUU g Aq PAiPzr g.2.00P UAiiVz, g.1.50PU AdgVgvz. Czg g.1.00 PU qUqAiiVz, F Cz Q Pg AW, UAqm vP EjU qUqɪirz, Ud j ew/AUq Pg AW , ZgdUg vP gjU g.0.50PU qUq iq Q Egvz JAz sU wzg.

w CzsPgz P.ãgg ivqv çU MAz r.. AP vgAi PAzPArgwj, Aiı PAiP qAiwzAi U j ew / j AUqz g t Aii AP oêt EqwۢgAz iw Pjzg.

G AzsPg, Pg ES gg ivqv Pg AWU gAsAz D Pg AWz zv qAiĮ CgU Uv Į̪ Pl֨PVgvz. Dzg Pɮ zg PngĪŢ. DUV Pgz j ew/ j AUqzjU Czz sv EgĪzjAz D Czz fAi J Pg AWz j ew/ j AUqzjU Azt Į̪ Pg sjz Pg AWU g Aq rP ZUvz JAz sAi UģP vAzg.

w CzsPgz P.ãgg ivqv UëAzr (Pg) Ƹ U AZwAiİ ƸzV Pg AW gaĪ U PPUƼ wzg.

 

 

tAi:-

dj CAvzƼU Cz qUqU PPUAq PAiP Cĵף UƽĪAvAi U ES PAiPU CĵףUƽĪ AzsU AAzsl wAi CzsPg v zgU UģP vgĪAv azg.

AzĪjz - fAiİ Pg AW gAszAz ɸgU Azu irPArz, Azt Į̪ wiqzɬgĪ j ew / j AUqz zgU Azt Į̪ Pg sjz Pg AWUU g AqrP ZV AWU ģvUƽ PjAiiUĪzjAz F U PgP v gAiĪAv ESPjUU azg. EzP sAiİ djz zg ĪvAz wzg.

(P:-G AzsPg, Pg ES, ZgdUg)

6) PʪU v d ES :-

d zsPj, PʪU v d ES gg ivqv ESU g PAiPU Urz, g.26.00PU DyP UjU g.19.49PU qUq -AiiVgvz. PʪU GݪUU Ai PAiPzr PʪU PgjU PʪUU, PʪU Pgu, q v dPq U U ƪ ZlĪnP Pgu qĪ AAzs g.13.75PU Urz, PguU Rjâ AAzs mAqg QAi PUArz, Cw Pr zg UrgĪ f.Dg.JAlg ʸ, wlg gg DAiUƽVz. PʪU Pj ƸnU Pgz g v PAiPzr zs PʪU Pg Pg AWz SAvg PgjU zsjv PʪUU, Pl PʪU Pgu, w P U Pgu, z Dzsgz zv U vgu, Gu PʪU v PguU vgu U AWP zg åq irPƼ Pj g Aq ESɬAz qUwz EzP g.2.00PU UrPƼVz U zv U Pj AWUU Ʈsv PAi AidAir zv U, UΥƪ ZlĪnPUz ArAU ĵ U dglg qĪ AAzs g.10.25PU Cz Urz, mAqg PgAiįVz, zj PAiPP gƦt JAlg ʸ, ZgdUg gjU mAqg DVgĪzV sAi UģP vAzg.

tAi:-

F U sAiİ ĢWV Zaz Avg, 2016-17 U zs PʪUP AAzslAv zv U, ArAU ĵ RjâĪ AAzs mAqg QAiAi tUArgĪzjAz vvV dj CAvzƼU Uw PPUƼAv wzg U w zgU Pg AWU PuU PgzPAq U AP Ur wĪAv sAiİ ĪvAz wêiv. U ES PAiPU CĵףUƽĪ AzsU AAzsl wAi CzsPg v zgU UģP vgĪAv azg.

(P:- d zPj, PʪU v d ES, ZgdUg)

 

 

 

7) ifP Cgt sU :-

ܬ w CzsPgz P.ãgg ivqv ESU AAzAv Aii PAiPU PUArg JAz ߹zg.

G Cgt AgPuPj, ifP Cgt sU gg 2016-17 ļUz ifP Cgt AidAirAiİ 12 Pg Uêi qvå v 22 Pg zñz PdU/ Pj PbjU/ AW AU/ DvU v gۧU qvåU ɼɸVz, zj zñU n irz eUz z/ MtVz U zU gģn iqVgvz.

2017-18 zs AidUrAiİ qvåU ɼɸ v gvgU/ AW-AUU vj zs Uvz U ZgdUg, UAqm, PƼU v AiļAzg AiU PvU U ɼɸVz U i Pȶ PUjP ܬ w zgU Urz APUAz PvU ɼɹgĪ U PuU PgzPAq UUĪz JAz sU wzg.

AzĪgz - ifP Cgt (J.r.) PAiPzr g.80.00P UAiiVz, g.60.00P qUqAiiVgvz. Czg 30.00P Z iqVgvz. 55000U n iq Uj Ez, Czg 26000U n iqVz. GP U nAiģ sɧj-2017 g CAvzƼU tUƽUĪz JAz sU wzg.

zgz P.J.ĺñ gg ivqv JA.f.J.Dg.E.f.J AidAir Aii PAiPU PArg JAz ESPjU ߹zg.

G Cgt AgPuPj, ifP Cgt sU gg ĺv UA gAi GzU Svj AidAirAiİ 2016-17 ļUz CPçg-2016g CAvP qvåU ɼɸVz, zj qvåU eUz ɼɸz VqU vP MtV/ z VqU zU gģn iqVz. DgtU Vq qĪ AAzs 167Q..Uj Ez, Czg 41 Q.. iv gʸ zsVz, jAiiz ļɬĮz Pgt Uv UjAiAv Uw zsVgĪŢAz sU wzg.

AzĪgz - PlqU PAiPP g.5.25P qUqAiiVz, DqvvP Adgw qz Avg Plq PUjU CĵףUƽUĪz JAz sU wzg.

tAi:-

DqvvP Adgw qz PlqU zg/ u PAi vvV gA azg. Cgt ES wAz ngĪ U uAi CUvVz, ngĪ Ai MtVzݰ g Aiģ qĪAvAi U w zgU PvU PuU AP Ur PgzPAqĺUĪAv wAi ĪvAz wêiv.

(P;- G Cgt AgPuPjU, ifP Cgt sU,ZgdUg)

 

 

8) gõ ES :-

G zPg, gõ ES gg ivqv - 2016-17 AP qPAm jv Aid PAiPzr g.25.00PU UAiiVz, f AZwAz AP:19-11-2016g DqvvP Adgw zgwz, UwAiİgvz. PqUg gõ ɼUgjU ĺv UA gAi Ut GzU Svj AidAir Pư wAiUgĪzP AAzAv UAqm vP gõ AiP zPg, DU-2016g iAiİ UuUArz, vgz ܼP gõ AiP zPg AifĪzP Az Pgt PưAi wU AVgvz. v Aiiz QĮzAv gõ ɼUgjU gU PAiPz Pư wUvz.

2016-17 Aidvg ZPV UrgĪ ۣ g.29.86PUU eʫP UƧg, i/U AP gPU gõ ɼUgjU vjPVz, F AAzs DqvvP Adgw Pj AP:19-11-2016gAz f AZw, ZgdUg gjU v gAiįVgvz. Adgw zgv Pq AiĪ jv A PĪUĪz. U 2016g ʸg zg zz Z sjĪ AAzs f AZw, ZgdUg EAz AP:02-12-2016g DqvvP Adgw zgwz Z sj A PPUƼVgvzAz sAi UģP vAzg.

G zPg, gõ ES gg ivqv - 2016-17 U Aidvg ZPV UrVgĪ g.122.00PU F gU g.91.500PU qUqAiiVz, F Czz 2016g ʸg zg zPV g.10.00PU U g.30.00PU AP gPU v eʫP UƧgU gõ zAiĢAz zs ggdzgg AU JA ir J-1 zg UrVz, zj AUAz Rjâir gõ ɼUgjU GavV vjĪ AAzs wAi CĪzɥqz PAiP CĵףUƽ PĪUwz.

AzĪjz - vvgz GAiĪ Czz gõ zAiz iUaAiAv Cã AU rPAiiĸg gõ ɼUgjU vj gõ Pȶ jPgUz Hf , P vUAiĪ (q QäAU), t ļU jĪ (AU m) v C AP gP EvU RjâĪzP vUĪ Z g.10.00P U F Pj Cã AU GAiUP CgĪ oåPgtUz Cg, bg, mç, PAlg jPgU EvU Rjâ vUĪ Z g.5.00P Ml v g.15.00PUU i wAi CĪzAiģ Pjzg.

tAi:-

sAiİ îAq AiU U Zaz Avg 2016-17 U Aidvg ZPV UrVgĪ g.122.00PU FgU g.91.500PU qUqAiiVz, F Czz 2016g ʸg zg zPV g.10.00PU U g.30.00PU fAiİ J gõ ɼUgg g Ʀ Utl aѸ CUvz eʫP UƧgUz Pw, js v gõ ļ PtPU CvUvz i AP gP v U AP gPU Rjâ CĪz qVz, Cĵףz U PĪ wzg.

AzĪjz - vvgz GAiĪ Czz gõ zAiz iUaAiAv Cã AU rPAiiĸg gõ ɼUgjU vj gõ Pȶ jPgUz Hf , P vUAiĪ (q QäAU), t ļU jĪ (AU m) v C AP gP EvU RjâĪzP vUĪ Z g.10.00PU Pjz, zj Aiz U jð A sAiİ wêi PUƼzVAi U gõ ESAi Cã AU GAiUP CgĪ Cg, Zg, mç, PAlg jPgU EvU Rjâ vUĪ Z g.5.00PU AiĪiĸg Rjâ Cã AUU vj sAi ĪvAz wêiv.

(P:- G zPg, gõ ES, ZgdUg)

9) S v UzU ES :-

 

G zPg, S v UzU ES gg ivqv - 2016-17 U f Gz PAz(vgw) AAzs : e.J.J.ʥtv vgw A, jAii gjAz ۪ AgĪzVAi U wۥg PıPUU GavV qĪ zsjv GPgtU ggd AidAir E-PgAm ƮP mAqg D餹z, E Jgq z mAqg N EgĪzV sAi UģP vAzg.

AzĪjz - ZgUöU, Pvv v ۥz AAzs AP: 16-11-2016gAz qz i sAiİ i R PAiP CPjU ZazAv 2016-17 ZgUöU, Pvv v z PAiPzrAiİ g.6.00PU AaPAiiVz, F A Pȶ v PUjP ܬ w sAiİ F PAiPĪ w vP v f PAzz PƼ PĪV g.100P v 3.00PU AiV CĪz qVgvz. Dzg ZgdUg fAi PƼU ̯ gU zñz Sw qAiwz, zɺAiİ F PjvV MAz z Kr Za zv irgĪAv jĪig g.3.50PU RZ üĪzjAz zj PAiPĪ zP EgĪzjAz i R PAiP CPjU F Pjv Za Ezg g.3.50PU zɺAi zP q U Adģx nAU v Aqƪi êg P-Cgnê Ƹn, PƼU Eg ƮP PƼ U Gz Czz vP PAzU v g.50,000/-U (ZgdUg gvĥr) v f PAzz g.1.00PU Czz PAiP PƼ agĪAv AiĪ sAiİ Arv CĪzAiģ Pjzg.

PıPUU r Aizs PAiPzr FUU qz Gv۪ jwAiİ PAiwgĪ v qɢgĪ AiĪiĸg wwgĪ PUjPU Cx PıP WlPUU ۪Aiģ tP A/APUAz qz sĨsUU AidUĪ jwAiİ gV tP AUU r AiĪ qUĪz JAz sAi UģP vAzg.

 

 

 

tAi:-

ܬ w CzsPg U zgU ĢWV Za f Gz PAz PAiPzr || e.J.J. ʥtv vgw A, jAii gjAz AgĪ ۪ɪ jUt¹, zj AܬAz vgw PƼAvAi U wۥg Pı PUU Gav zsjv GPgtU ggd AidAirAiİ E-PgAm ƮP mAqg D餹z, zj mAqg QAi Vz Pq GPgtU Rjâ av.

ZgUöU, Pvv v ۥz PAiPzr A sAiİ CĪz qVz g.6.00PU Czz g.3.50PU zɺAiİ KrĪ ۥzP Adģx nAU v Aqƪi êg P-Cgnê øn, PƼU gg ƮP PƼ v zj Cz zj P-Cgnê ønU qUqUƽ AiıUƽĪAvAi U Gz g.2.50PU F PɼPAq AUAz qAiįz ۪UU CUtV g.50,000/=U wAiƼU w vP PAzܣz (ZgdUg gvĥr) v f PAzz g.1.00 PU Czz PAiPĪ PƼ sAiİ CĪz qv.

1.      || AlPñg EsmP,#584/507, 3 rAiõ, P.J.Dg.n.. Aq Jzg, UAqm.

2.    || GzAig ê A(A), # 15/255/1, .q.r Pä, P, ZgdUg.

3.    || QAinê JAlg ʸ, bv â, g zêܣz wg, AiļAzg.

4.    || CPAi JAl g ʸ, PAm g, zx Ug, ZgdUg.

r Aizs PAiPĪ A sAi CĪzAiAv PAiUvUƽ azg. EzP sAiİ djz J zg ĪvAz CĪz rzg. U ES PAiPU CĵףUƽĪ AzsU AAzsl wAi CzsPg v zgU UģP vgĪAv azg.

(P:- G zPg, S v UzU ES, ZgdUg)

10) Pȶ igPm :-

AiP zPg, Pȶ igPm gg ivqv - 2016-17 U igPm Ʈsv PAi PAiPzr Cz g.15.00 PU ZgdUg Pȶ Gv igPmU g.2.00 P, Avêg Pȶ Gv igPmU g.4.00P, UAqm Pȶ Gv igPmU g.5.00P U vgPuA Pȶ Gv igPmAi ZAi itPV g.4.00PUU CĪzAiiVz, DqvvP Adgw qz Avg PAiPU CĵףUƽUĪz JAz sU wzg.

tAi:-

ܬ w CzsPgz P.ãgg ivqv DqvvP Adgw qAiĮ KP E Ai vUzPƼwg? vvV DqvvP Adgw qz vvV PAiP CĵףUƽ ESPjUU azg.

 

zgz ĺñ gg ivqv UAqm vQ Pȶ igPmAi Az CWU Aswz, C MAz jPm EjĪAvAi U UAqm Pȶ Gv igPmAiİ PrAiĪ j ĸ Ez, PrAiĪ g P ESPjUU azg.

(P:- AiP zPg, Pȶ igPm, ZgdUg)

11) w PAz :-

w CzsPg ivqv w PAzP gĪ zs ESU PUjU vvV tUƽ wzg.

(P:- Aid ܥPg, w PAz, ZgdUg)

12) P.Dg.L.r.J. :-

w zgz P..zw gg ivqv P.Dg.L.r.J. jAz Aii Aii PUjU PUArgwj, Aii Avzz JAz sAiİ iwAiģ Pjzg.

PAiP CAiAvgg, P.Dg.L.r.J.gg - ĪzQAi DvU Plq uU AAzAv PUr, CgPm, GrU, Ug UU sɧj CAvzgU PUjU tUƼvz. gv AP PAzP AAzAv PUjU UwAiİz, Jgq PUj tUArz. g gv AP PAz PUjAiģ iZ CAvP tUƽUĪz. AiļAzg PUjAi tUArz, GzlU PjAz AP UrPƼPVz JAz sAi UģP vAzg.

w CzsPg ivqv İAig Gg zAi s it PUjAiģ AiiU tUƽwgAz ߹zg.

w zgz P.J.ĺñ gg ivqv P.Dg.L.r.J.Az gĪ Īig zAi sU QlQ, zv AP, Evg PɮU Ct Vzg, PUjU ESUU Avjgvg JAz DPå Pۥrzg.

tAi :-

Īt UzAi Aid AiiU gAsv. F gU J AvU J PUjU PUƼVz, PUjU Aii Aii Avzz JA U gz gAiģ qĪAv wAiİ djz zgU ESPjUU wzg.

(P:-PAiP CAiAvgg, P.Dg.L.r.J.ZgdUg)

13) AZAiv ge EAfAijAU sU :-

AZAiv ge EAfAijAU sUzg 2016-17 AZAiv ge sUP gĪ J PUjU CAzdĥnU 90%g Vz. dj CAvz gU PUjU tUƽ PĪUĪzAz sAi UģP vAzg.

(P:- PAiP CAiAvgg, AZAiv ge EAfAijAU sU,ZgdUg)

 

PƣAiİ ܬ w CzsPg ivqv - ĢW ZZAi Avg wAi CzsPg ZgdUg fU AAzslAv Cw wêz gUz, gUz PnU qɯ CPjUV f lz CPjU fPjU ëĹgvg. Pɮ qɯ CPjU F ܬ wU AAzsl֪gVgvg. ES PAiPU Cĵף AAzs DAiiAi sUz f AZAiv, vP AZw CzsPg, zg v U AZw CzsPg, zgU snirzU CgU PۥrĪ CAiU jUt¹ gjw Aii jw PåP Vz, Cz jrĪ PUƼPz PU U ܽAi dwU ev Za, Pɮirzg UvUvz. Dzg flz CPjU dwUU Aiiz jwAi Pg qz Ezݰ ĸAiģ UɺjĪzzg U. gjwAi Pu U AP:15-12-2016gAz fU Īig Lzd ag sn qzg CjU fAiİgĪ g jw U gAiģ qP.

F ܬ wU AAzslAv 13 ESU CPjU w zgU ev Pgr PAPtzݪVzê. fAiģ CȢݥrPAz g zsAizñVgvz. dwUz Azg, PgU, f AZAiv zg, vP AZw zg U U AZw zgU f U MAi CAi qP Aii GzñAz Pɮiqvê. ܽAi AU UzݧAzAvjU Cw Z RvAiģ Pl CgAU PgAz EgP.

AP:16-12-2016gAz ZgdUg vQ jAii Uz MAz PAiP qAiİz, D PAiPz Pȶ v PUjP ܬ w zgU sUz, wU AAzslAv ESUz Pȶ, vlUjP, S UzU v d ESɬAz PɮAz ĽUU vgAiĮ v rz, zsz J ESU sU, ES PAiPU U ĽUAiģ ܦ Aiw߸ĪAv wzg. evU DyP iZ CAvzgU EgĪŢ tP g sɧj 15 vjTgU iv JAz R P̢PjU wgvg. DUV Aii Aii ESU t qUqAiiVzAi D ESUg PAiPU CĵףUƽĪz gV djAiiVgvz. f lz CPjU P rAi Az, sU dgUPzjAz PUj Cĵףz ܼ PuU vg zsUz Egz. DUV vP lz CPjU PAiPU CĵףUƽzg gAiģ f lz CPjU qPVgvz. DzjAz AP qPAm K PAiPU PArgwg Cz AixvV ejir CĵףUƽĪz djAiiVgvz. U U ReU miqĪU Uv U rz U U PɮUvz. dj 30gƼU wAi ESU U w PAz, P.Dg.L.r.J v AZAiv ge EAfjAU ESAiĪgU Pq J PUjU tUƽ tV wĪ PĪP. Kzg ĸ Ezݰ DAiiAi sUz f AZAiv zg UģP vAz PUjU CĵףUƽĪz PvAz wv, Aiiz Ƨ ügz. g uUggUwgAz wzg.

Az Aiiz sAiizg j Uv AiP CPjU sAiİ djgPAz Z qv U Aiizzg Ƹ PAiP Cx PUj zu Ezݰ CzP jAiiz eĶAiģ r zuɪirPAq vvV PAiP CĵףUƽĪ PĪPAz wv sAiİ djz J wAi zgU U f lz CPjU sAiİ Uw jî qɸ Pg rgĪzP AzU zg.

Aid zPg sAiİ djzAv ܬ w CzsPg / zgU U f lz CPjUU AzU ĪzgAU sAiģ PAiUƽzg.


/-

(zsg)

z PAizU U

Aid zPg(rDgrJ),

f AZAiv, ZgdUg.

/-

(P.ã)

CzsPg,

Pȶ v PUjP ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg.

 

 

A:fAZ/Pˤ/21/2016-17 f AZAiv PAiiAi,

ZgdUg,

AP:22-12-2016

wAiģ:-

1)     i CzsPg/GzsPg v R PAiiP CPjUg D۱SU iwUV z.

2)    f AZAiv ܬ wAi i CzsPg v zgUU iwUV z.

3)    AAzsl f lz CPjUU PĻz. zj qU ï PUAq Pz U CĪv gAiģ 7 UƼUV 10 wU jv SU zA ĪAv az.

4)    f AZwAi S RgUU iwUV z.

5)     f AZAiv Dqv, CȢ, PrPgt, Aid, DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV PĻz.

6)     Pbj w.

 

R PAiP CPjU gV,

f AZAiv, ZgdUg.