30

AP:17-04-2015 gAz ɽU 11.00 UAmU ZgdUg f AZAiv ܬ w sAUtz P.ĺzê gg CzsPvAiİ qz Pȶ v PUjP ܬ w sAi qU:

 

Gvg Gvjzg

Aiv/êw Aiv/êw

 

1) P.ĺzê, CzsPg. 1) f.U, zg.

2) P.Fg, zg.

3) UAzw, zg.

4) .ĺzê, zg.

5) Aiızs sĸ, zg.

6) , zg.

7) Aid zPg, f AZAiv

U z PAizU.

8) AAzsl f lz CPjU.

 

*(*)*(*)*

 

gAsz Pȶ v PUjP ܬ wAi CzsPgz P.ĺzê gg U i zgUz .ĺzê, UAzw, P.Fg v êw Aiızssĸ, êw , ggU v flz CPjU Aid zPg sU Uwv zj ܬ w CzsPvAiģ sAiģ qɹPqPAz i ܬ w CzsPg Pjzg.

 

wAi CzsPgz P.ĺzêgg ܬ wU AAzsl f lz CPjU Ug dgV Cã CPjUU Cx AUU sU PĻzݰ ES PAiPU Uw U At iwAiģ wAiĪz P֪Uvz. DUV f lz CPjU Rz dgU wzg.

(P:- AAzsl f lz CPjU)

 

PAia: (1) zs ESUr 2014-15 gĪ Uw jî :-

 

(1)      Pȶ ES :-

dAn zPg(gV), Pȶ ES õ WlP AidAir - ɼ vPvUU Pȶ jPgU gP (.100 Ai zsz g.4,000/- Uj wAiİ w MAz Pg PvP) 120 UjU g.4.82 PU qUqAiiVz, g.4.75 PU RZiqVz. dAvUv AmUU 6 sĨsUU g.3.50 PU UjUrz, PƼU vQ Ai sĨsUU g.3.49 PU RZiqVz. zs AUu Ptd (.90 Cx g.2500 Uj wAiİ) UAqm vQ 5 sĨsUU g.12,500=00 U RZiqVz. m vgu 118sĨsUU Uj Urz, g.2.93 PU g.2.93 PU ZѪiqVz U PZv AgPu GPgtU gP (.90 Ai zsz g.3,000/- Uj wAiİ), g ng gP (.90 Ai zsz g.1,00,000/- Uj wAiİ), MPu Pt itP .90 Cx Uj g.45,000/-, DzsĤP Pȶ GPgtU gP (.90g Ai zsz g.1,00,000/-Uj wAiİ) F PAiPU Cĵף vP AZw i sAiİ vP AZw zgU Aii vPUU Aii Aii PAiPUU CĪzAiģ gvg. D jwAiiV QAii AidAiģ CĪzUƽ PAiP CĵףUƽUwgĪzVAi EzjAz J PAiPU J vPU iV AaPAiiVgĪŢ.

31

Vjd GAidAir - ɼ vPvUU Pȶ jPgU gP (.100 Aizsz g.4,000/- Uj wAiİ w Pg PvP) 48 sĨsUU g.1.95PU UjUrPArz, g.1.86 PU RZiqVz. PZv AgPu GPgtU gP (.75 Ai zsz g.2,500/- Uj wAiİ) v W gjU Aiiz UjAiģ UrgĪŢ. m vguU 43 UjU g.1.05 PU Urz, g.1.06 PU Z iqVz Mmg Vjd GAidUr g.3.00 PU Uj Urz, iZ 2015 g CAvP g.2.93 PU ZѪiqVgĪ U sAi UģP vAzg.

 

w zgz P.Fg gg ivqv vP AZw i sAiİ tĸĪU wAiAz PAiPU Aid w vQ sĨsUU zgAiĪAv PAiPĪ gƦPƼAv wĪP qĪz ES CPjU djAiiVgvz JAz wzg.

dAn zPg, Pȶ ES dAn Pȶ zPg ivqv 2014-15 DAiĪAiz 7 PAiPU Uz, zj PAiPUU g.100.00 PU Uj Urz, EzĪgɫU g.99.93 PU qUqAiiVgvz. iZ-2015g CAvzgU 1) Pȶ AiiAwPgtzr - g ng, sƫ zv GPgtU, vۣ GPgtU, AgPu GPgtU, Pm GPgtU U rø Am AiAvU Rjâ g.11.99 PUU Uj UrPArz g.11.68 PU ZѪiqVz. 2) AiĪ UƧg AidAir PlP CV Uïثvgu, Jgɺļ UƧg vgu, n PAø vgu v gɯ UƧg d vguAiģ w PgU .50g jAiiw zgz vj g.6.00 PU qUqUƽz, g.6.00 PU ZѪiqVgvz. 3) J.JA.M.. JuP ɼU zq itz vPv Air ɮUq .50 Aizs PgU g.7,500/- gzAv, AiPAw .50 Aizs PgU g.4,000/- gzAv U Jsz.Js.J.vPv, gvg vgw, CPj vgw, fA, AgPu GPgt (PZv), AgPu GPgt (PZv), W õPA, AgPu O vgu, J.. vgu, vAvg gj, geéAiA/.J.. vgu, Pȶ GPgtU vgu (PZv), Pȶ GPgtU vgu (QZv), g MzVĪ ʥU vgu v Ƹ vAwPvU UU g.50.00 PU Uj Urz, g.17.24 PU RZVgvz. 4) ɼ i AidAir - ɼ CAzd P zs VU ggdUV g.2.00 PU Uj Uz, g.2.00 P Cz ZѪiqVgvz. 5) Pȶ Pbj Plq itPV g.10.00 PU Urz, g.9.99 PU ZѪiqVgvz. 6) W gj AidU g.11.99 PU qUqAiiVz, g.2.24 PU ZѪiqVgvz. Mmg g.99.93 PUU Uj UrPArz, g.54.93 PU ZѪir Pq 83%g Uw Vgvz.

 

Pȶ sU AidAir 6665 CfU Pjz, 800 CfU v ZѪjAiiV 800 CfU DAi̪ir jðz, 1473 CfU PUwPAq g.1452.00PU AP SvU diiqVz. FUU 323 sĨsUU g.928.00 PU ZѪiqVz. U 2015-16 U w vQU 200 CfUAv fU 800 CfU UjAiģ UrVgvz.

 

 

32

tAi :-

wAi CzsPg ivqv - 2014-15 U Urz UjAiAv Pq 100% g UwAiģ Ī ES CPgU Ĺzݰ Cz UvUĪz vz U J sĨsUU v zgAiĪAv QAii AidAiģ gƦ wzg. EzP sAi ĪvAz wêizg.

(P:- dAn Pȶ zPg, Pȶ ES, ZgdUg)

 

(2)    ĥ ES :-

GzPg, ĥ ES 2014-15 f Ai PAiPzr 1) OU, gAiĤP zxU v VU ggd PAiPzr z AUU CgĪ O v gAiĤPU PgAz CAVPvz zgUwU AU, Pg ˪z AU v P.n.r.. AiĪiĸg zgaU Rjâ JAl wۣ PĨ P PAiPĪ iZ 2015g iAiİ PUArz, OU RjâUV g.30.00 PU Z sjVz. 2) PlqU PAiPzr UAiiVgĪ g.35.00 PU z AU zg PUjU Pz sAiİ tĹgĪAv wPAz gjU z, PUj UwAiİgvz. 3) eĪg DvAiİ QP ܥ U qAiUùP v OU RjâUV AAzAv CPvɬgĪ AiUAi GPgtU RjâU g.11.00 PU. 4) gu WlPU rīPAir g.4.00 PU Urz, iZ-2015g CAvP g.4.00 P ZѨsjz. 5) Vjgd QU PuAir g.2.00 PU Urz, g.2.00 P ZѨsj Pq 100P 100%g UwAiģ gĪ U sAi UģP vAzg.

 

õ WlP AidAir 40 swP UjU g.5.76 PU Urz, ıv WlPUU sĨsU DAiAiiVz, CĪâv n Agvz. Vjd GAidAir 26 swP UjU g.3.00 PU Urz, sĨsU DAiAiiVz, CĪâv nAiİgĪ sĨsU AiQP Sv vgz Cz gV sĨsU SvU di iqĪ U sAi UģP vAzg.

 

tAi:-

2014-15 ES CPjU Pq 100% Uw gĪzP wAi A Pۥrv.

(P:-G zPg, vlUjP ES,ZgdUg)

 

(3)    ifP Cgt ES :-

G Cgt AgPuPjU, ifP Cgt sU 2014-15 jAiİ ɼɹgĪ U u, 2011-12, 2012-13 v 2013-14 qvåU u, 2014-15 g.59.96PU qUqAiiVz, Īig 75 Pg zñz qvå ɼɸĪ ĪV C Cz RZVgĪ U sAiİ wzg.

 

(4)    S v UzU ES :-

G zPg, S v UzU ES 2014-15 U f Gz PAzzr vgw PAiP PƼ ĪV CUgw vAiijP WlPz : i CUgw ïfg, ZgdUg gjU vgw PAiP PAq g GvzAiİ vqU PjĪAv iqVz. GzAv UAqm vQ Zr U, PƼUz į ĺzñg lz U AiļAzg vQ Pļg Uz vgw PAiP A gzƼU PƼUĪz.

 

33

wۥg PıPUU Gav zsjv GPgtU ggd PAiPzr Pz sAi CĪzAiAv E-PgAm ƮP zsjv GPgtU RjâU x jU E-mAqg D餹z, Aiig sUg. Avg vAz j E-mAqg Mg iv sUz, Rjâ QAi UwAiİgĪzV sAi UģP vAzg wzg.

 

tAi:-

îAq PAiPU WV CĵףUƽĪAv sAiİ ĪvAz wêiv.

(P:- G zPg, S v UzU ES, ZgdUg)

 

(5)    PʪU v d ES :-

d zsPj, PʪU v d ES - 2014-15 U f AZAiv PAiPUU AAzAv fAiİ PʪU GݪUU Ai PAiPzr PʪU PgjU zsjv UU, q v dPq, Evg GPgtU qĪ ĪV g.7.30 PU UjUrPArz, PƼU vQ AdģxUg, Ƽj, g, PƼU mˣ v Az UzgĪ PʪU Pgg AWUU zsgt PʪUU (36 EAZ) U 54 EAZ dPq U (240P) U RjâĪ ĪV g.4.80 PU U ZgdUg vP tdg U AZwAi Zv U, zqتq/Pý, P CAZ gjU zsgt PʪUU (36EAZ) U Rjâ g.2.50 P Mmg g.7.30 PUU QAii AidAiAv Pq 100% g CĵףUƽVz, zgz Fggg AiAv Pg AWUU DVAzU sn r jðUwgĪ U sAi UģP vAzg.

 

(6)    vlUjP ES :-

vlUjP ES A - 2014-15 f AZAiv PAiPP AAzAv vlUjP ɼUU õ gjU Aizs, vlUjP PlqU, vlUjP PvU u, vAU d AUu v j uUV, Zg v v, xż gdU JuvAi Ai U eãĸPu PAiPU CĵףUƽĪ ĪV g.86.68PU qUqAiiVz, g.84.58 PU RZirgĪ U sAi UģP vAzg.

 

tAi :-

A sU vlUjP G zPg sAiİ dgV jAiiz gAiģ qĪAv sAi tĹv.

(P:- G zPg, vlUjP ES, ZgdUg)

 

(7)    ãUjP ES :-

ãUjP jAi AiP zPg 2014-15 ã igPm v ã iglP AiĔ AidAir ã iglPV ZP / wZP Rjâ Aizs Pj sĨsU nAiģ sAiİ Ar, zj AidAir qz P Cz g.2.00P wUƼl ZP U wZP RjâU Aizs sjVgĪ U sAi UģP vAzg.

 

(8)    gõ ES :-

gõ ES A - Pz sAiİ tĹzAv 2014-15 CħAzs- vvgPV g.112.00 PU Czz i AP gP U U AP gPU Rjâ vjVgvz.

 

34

fAi AidUr gõ ɼUgg ɼzAv UqUU ıvU g.30.00 v v UrU g.50.00 vzs qwgĪzV v vP AZw PAiPzr gõUrU v, j ew v j Uz gõ ɼUgjU Gav PguU vjĪ U gd Ai PAiPzr g n, gj, ļ PĪ ģ, itP Aizs v Pgu Rjâ õ WlP U Vjd GAidAir j ew v j Uz gõ ɼUgjU Gav PguU vjĪ U gdAi PAiPzr g n, gj, ļ PĪ ģ itP Aizs v Pgu Rjâ õ WlP U Vjd GAidAir j ew v j Uz gõ ɼUgjU qĪ ˮsU Pjv gV sU Arz Avg 2014-15 Aidvg P öPAir g.5.80 PU Zz gõ zAiĢAz ƸzV fgĪ 3 gõ Pȶ guPjU PbjU CUvz ï Cg, mç, CPjU Pa, J mʥ Pa, PAlg Ev oåPgtU RjâĪ U i wAi CĪzAiģ PjgĪ gU zj wAi CĪz rz, AiĪiĸg PPUAq PAiPU CĵףUƽUĪzAz sAi UģP vAzg.

 

õ WlP / Vjd GAidAir 1) Ƹ g v nU Ai (JPgU) WlP zg g.14,000/- P g.12,600/- Aizs 2) gj CrPU Aizszr WlPzg g.97,598/- P g.87,838/- Aizs 3) ļ PtP ģ itP Aizs 4) ļ PtP PguU RjâU Aizs 5) g j v ļ Dv g Ai d AgPu PAiPUr Aizs qĪzg Pq 100% g Uw gĪ U sAi UģP vAzg.

 

tAi:-

sAiİ îAq AiU U Zaz Avg gõ ɼU J AiU zñzAi D sUU PAU iqĪAv wAi Aiģ rv.

(P:- G zPg, gõ ES, ZgdUg)

PAia: (2) PgAz AgĪ vï/DzñU/iUaU wAi

CUU vgĪz - AAzsl ESAi Rg :-

 

P.A.

ES

Ai

1

Pȶ ES

A:SFS-5/j/

i.a/A-15/ 2015-16

AP:08-04-2015.

2015g AUg AUģ ES PAiPUr jAiiw zgz vۣ d vjĪ U.

 

dAn Pȶ zPg PgAz îAq vïAiģ grz zj vï jv 2015g AUg AUģ ERqAi wAz jAiiw zgz vۣ d vguUV CĵףUƽUĪ dU gP U Evg qĪ AidUr vۣ d vjĪ U sv, .sv, gDV, eü, e, Peü, vUj, ɸg, Gz, CAz, AiCg v AiPAw ɼU vۣ d gʸ CĪâv AU zgAiĪ it v w QAm zgz g v d gP AU rz.

 

35

v vۣ d vgu U 2014g AUg AUģ qVgĪ iUa CAUAv gvjU vۣ d vj PPUƼUĪz sAi UģP vAzg.

(P:- AAzsl J f lz CPjU)

 

PAia: (3) CzsPg Cu gU Evg AiU :-

i wAi CzsPg v zgU ivqv - 2014-15 Pɮ f lz CPjU UgĺdgV Cg A Uzg sU PĻgĪzjAz U gAiģ wAiĮ DUz Pgt E Az ܬ wU AAzsl f lz CPjU Rz dgUĪAv U sAiİ ZaĪ AiU U U gĪ UwAi U MAzAz wAiģ ܬ wAi CzsPg, zgU U wAi z PAizAiĪjU qĪAv wg.

(AAzsl flz CPjU)

 

PƣAiİ Aid zPg sAiİ djzAv ܬ w CzsPg / zgU U f lz CPjUU AzU ĪzgAU sAiģ PAiUƽzg.

 

 


/-

(e.J.PĪig)

z PAizU U

Aid zPg (r.Dg.rJ),

f AZAiv, ZgdUg.

/-

(P.ĺzê)

CzsPg,

Pȶ v PUjP ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg.

A:fAZ/Pˤ/03/2015-16 f AZAiv PAiiAi,

ZgdUg,

AP:24-05-2015

wAiģ:-

1)      i CzsPg/GzsPg v R PAiiP CPjUg D SU iwUV z.

2)    f AZAiv ܬ wAi i CzsPg v zgUU iwUV z.

3)    AAzsl f lz CPjUU PĻz. zj qU ï PUAqPz U CĪv gAiģ 7UƼUV 10wU jv SU z ĪAv az.

4)    f AZwAi S RgUU iwUV z.

5)    f AZAiv Dqv, CȢ, PrPgt, Aid, DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV PĻz.

 

 

R PAiP CPjU gV,

f AZAiv, ZgdUg.