ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಮತ್ತು ಎಸ್. ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಢ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

                                                                ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

 1.   ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ  ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ

2.  ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ ಆಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

               223 -ಚಾಮರಾಜನಗರ

               224- ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

               222- ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

               221-ಹನೂರು

3. ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ ಆಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

            

               223 -ಚಾಮರಾಜನಗರ

               224- ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

               222- ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

               221-ಹನೂರು

 

               ಮನೆ ಪರಿಹಾರ ವಿವರ ( ತಾಲ್ಲೋಕು ವಾರು ವಿವರ)

 

1.   ಚಾಮರಾಜನಗರ

2.   ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

3.   ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

4.    ಯಳಂದೂರು.

 

          ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ

1.   ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು