223-Chamarajanagar Details of Voters in Part wise at AC Wise. 
District AC No. AC Name Part No. Part Name Part name Kan PS Category Male Female Others Total
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 1 Govt. Higher School Bendaravadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಡರವಾಡಿ Rural 528 523 0 1051
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 2 Govt Lower Primary School  B. Mallaiahnapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಬಿ. ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ Rural 258 279 0 537
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 3 Kuvempu Centurian model Govt Higher Primary School, Megalahundi ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಮೇಗಲಹುಂಡಿ Rural 614 649 0 1263
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 4 Govt. Composite High School (North) Heggothara ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ,)ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ Rural 372 395 0 767
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 5 Govt. Composite High School (South), Heggothara ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ), ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ Rural 444 440 0 884
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 6 Govt. Composite High School (South), Heggothara ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ), ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ Rural 459 498 0 957
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 7 Govt Higher  Primary School,  Panyadahundi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ Rural 311 348 0 659
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 8 Govt Higher  Primary School Muttige ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ Rural 252 276 0 528
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 9 Govt higher  Primary School Melajipura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಾಜಿಪುರ Rural 430 395 0 825
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 10 Govt Higher Primary School,  (North) Badanaguppe ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ) ಬದನಗುಪ್ಪೆ Rural 583 632 0 1215
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 11 Govt. Higher Primary School (South)  Badanaguppe ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ) ಬದನಗುಪ್ಪೆ Rural 565 579 0 1144
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 12 Govt Higher Primary School ( New Building)(East Wing) Bedarapura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)( ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ) ಬೇಡರಪುರ Rural 315 344 0 659
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 13 Govt Higher Primary School (New Building) (West Wing) Bedarapura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)(ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ) ಬೇಡರಪುರ Rural 420 394 0 814
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 14 Govt Higher  Primary School, Mariyala ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಿಯಾಲ Rural 613 636 0 1249
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 15 Gpvt. Lower Primary  School  Mariyaladahundi ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಿಯಾಲದಹುಂಡಿ Rural 425 428 0 853
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 16 Govt. Higher Primary  School  Kellamballi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ Rural 500 551 2 1053
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 17 Govt  Lower Primary School  K. Basavanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಕೆ. ಬಸವನಪುರ Rural 320 302 0 622
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 18 Govt  Lower Primary School Kallahalli ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ Rural 216 218 0 434
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 19 Govt. Lower Primary School  Kadahalli ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡಹಳ್ಳಿ Rural 559 513 0 1072
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 20 Govt Lower Primary School  Masagapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಸಗಾಪುರ Rural 399 410 0 809
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 21 Govt. Higher  Primary School  (East)  Madapura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ಮಾದಾಪುರ Rural 377 448 0 825
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 22 Govt. Higher  Primary School  (west)  Madapura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಮಾದಾಪುರ Rural 290 291 0 581
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 23 Govt. Higher Primary School Kiragasuru ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿರಗಸೂರು Rural 409 407 0 816
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 24 Govt. Higher Primary  School,Bhogapura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭೋಗಾಪುರ Rural 576 583 0 1159
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 25 Govt. Higher Primary School, Room No.1, (South) Mangala ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 1 (ದಕ್ಷಿಣ) ಮಂಗಲ Rural 448 474 0 922
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 26 Govt Higher Primary School, Room No.2 (North)   Mangala ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,  ರೂಂ.ನಂ.2, (ಉತ್ತರ) ಮಂಗಲ Rural 483 514 0 997
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 27 Govt Higher Primary School, Room No.3, (South)   Mangala ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, (ದಕ್ಷಿಣ) ಮಂಗಲ Rural 608 632 0 1240
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 28 Govt Higher  Primary  School Yalakkuru ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾಲಕ್ಕೂರು Rural 576 591 0 1167
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 29 Anganavadi Centre  Sappayanapur ಆಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಪ್ಪಯ್ಯನಪುರ Rural 210 220 0 430
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 30 Govt. Lower  Primary School  Hullepura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೇಪುರ Rural 318 332 0 650
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 31 Govt Lower Primary School, Mangalada Hosur ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಲದ ಹೊಸೂರು Rural 284 315 0 599
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 32 Govt. Lower  Primary School Yadiyuru ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಯಡಿಯೂರು Rural 431 407 0 838
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 33 Govt Lower Primary School Mahantalapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಂತಾಳಪುರ Rural 208 225 0 433
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 34 Govt.  Higher Primary School, Handrakalli ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಡ್ರಕಳ್ಳಿ Rural 527 499 0 1026
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 35 Govt. Lower  Primary School Handrakalli Mole ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಹಂಡ್ರಕಳ್ಳಿ ಮೋಳೆ Rural 416 399 0 815
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 36 Govt. Higher Primary School (East) Koodulur ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ಕೂಡ್ಲೂರು Rural 413 433 0 846
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 37 Govt. Higher Primary School (west) Kodulur ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಕೂಡ್ಲೂರು Rural 414 372 0 786
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 38 Govt Higher  Primary School, Budithittu ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲೆ, ಬೂದಿತಿಟ್ಟು Rural 320 310 0 630
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 39 Govt. Higher School (South Wing),  Doddarayapate ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ), ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ Rural 469 446 0 915
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 40 Govt. Higher  Primary  School (North),  Doddarayapete ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ), ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ Rural 659 626 0 1285
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 41 Govt. Higher School  (South)New Building Chennipura Mole ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನೀಪುರ ಮೋಳೆ Urban 462 554 0 1016
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 42 Govt Higher Primary School (North), New Building  Chennipuramole ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ  ಚೆನ್ನೀಪುರಮೋಳೆ Urban 513 566 0 1079
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 43 Govt. Higher School (New Building)Room No 1   Jalahallihundi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 1 ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ Urban 496 521 0 1017
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 44 Govt. Higher School (New Building) Room No 02 Jalahallihundi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ ನಂ 2  ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ Urban 352 359 0 711
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 45 Govt. Urdu Girls Higher Primary  School(New Building) Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 442 461 0 903
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 46 Govt. Urdu Girls Higher Primary  School(New Building) Chamarajanagar (North) ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),  ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಉತ್ತರ) Urban 430 403 0 833
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 47 Sub- Division Forest Office, Social Forest Division, Sultan shariph Circle, Chamarajanagar ಉಪ ಆರಣ್ಯಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಸುಲ್ತಾನ ಷರೀಫ ಸರ್ಕಲ್  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 449 459 0 908
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 48 Govt. Urdu Girls Higher  Primary School, Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು  ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 437 486 0 923
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 49 Govt. Higher  School Big store Road Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಂಗಡಿ ಬೀದಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 414 412 0 826
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 50 Urban Area Govt. Higher School  Chamarajanagar ಅರ್ಬನ ಏರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 438 423 0 861
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 51 Govt Girls Higher  Primary School Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲೆ , ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 619 648 0 1267
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 52 Govt Boys Higher Primary  School Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 524 556 0 1080
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 53 Govt, Urdu  Higher School  Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ  ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 559 594 0 1153
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 54 Kannada Sahithya Parishat Near sub Jail Chariot Road Chamarajanagar ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌ ಸಬ್‌ ಜೈಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ರಥದ ಬೀದಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 554 562 0 1116
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 55 Govt, Tamil Higher Primary  School, Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ  ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 751 799 0 1550
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 56 Sakshara Suvarna Samanya Shikshna Munduvarike Kendra Chamarajanagar ಸಾಕ್ಷರ ಸುವರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.13 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌  ಬಡಾವಣೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 630 666 0 1296
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 57 Govt Higher  Primary School, Jodi Raod. A.J. Colony, Chamarajanagar. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಜೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. Urban 420 431 0 851
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 58 Asst Director of Sericulture Office, Behind old Taluk Office ಸಹಾಯಕ ರೇಷ್ಮ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 374 408 0 782
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 59 Asst Director of Sericulture Office, Behind old Taluk Office (North) ಸಹಾಯಕ ರೇಷ್ಮ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಉತ್ತರ) Urban 386 359 0 745
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 60 Gnana Bharathi Vidya  Samsthe., Bhujageshwar ext., 2nd cross  Chamarajanagar ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭುಜಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣಿ, 2ನೇ  ಕ್ರಾಸ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 245 262 0 507
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 61 Nagarasabe Office Ground Floor  Near Chamarajeswara  Temple Chamarajanagar ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೆಲಮಹಡಿ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 228 225 0 453
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 62 Pete. Govt Higher school (North Wing)  Chamarajanagar ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 454 506 0 960
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 63 St. Joseph Nursery School, Double Road  Chamarajanagar ಸೆಂಟ ಜೋಸೆಫ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌,ಜೋಡಿರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 638 644 1 1283
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 64 Assistant director veternary hospital double road, (new building) Chamarajanagar ಸಹಾಯಕರ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಪಶು ವ್ಯೆದ್ಯ ಅಸ್ಪತ್ರೆ, ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 382 367 0 749
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 65 Urdu Govt. Higher Primary School (Behind Shikshara Bhavan) Chamarajanagar ಉರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  (ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನ ಹಿಂಭಾಗ) ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 205 213 0 418
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 66 Govt Model Higher Primary School (South)  Chamarajanagar Uppara Street ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ)   ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ್ಪಾರಬೀದಿ Urban 614 777 0 1391
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 67 Govt Model Higher Primary School (North) Uppara Street  Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ) ಉಪ್ಪಾರಬೀದಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 647 715 0 1362
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 68 Silk Filature  New Building, Santemarahalli Road Chamarajanagar ಸಿಲ್ಕ ಫಿಲೇಚರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಂತೆಮರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 503 586 0 1089
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 69 Govt. Model Higher Primary School, Uppara St (West Wing)  Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಾರಬೀದಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 438 515 0 953
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 70 Govt. Higher   Primary School, Parivara Street Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಿವಾರ ಬೀದಿ  ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 584 764 1 1349
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 71 Pete Higher  Primary School (North) Chamarajanagar ಪೇಟೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ) ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 371 414 0 785
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 72 Pete Higher  Primary School (South) Chamarajanagar ಪೇಟೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 500 529 0 1029
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 73 Govt Boys Highe Primary  School   Ramasamudra ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ರಾಮಸಮುದ್ರ Urban 408 411 0 819
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 74 Govt. Girl'sHigher Primary School (south) Ramasamudra ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ರಾಮಸಮುದ್ರ Urban 594 653 0 1247
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 75 Govt Boys Higher, New Building (South ) Ramasamudra ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ) ರಾಮಸಮುದ್ರ Urban 514 530 0 1044
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 76 Govt. Boys  Higher  Primary School Ramasamudra ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಯರ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ Urban 616 637 0 1253
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 77 Govt Higher Primary School P.W D  Colony Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕೊಲೋನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 625 612 1 1238
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 78 Govt. Boys Higher Primary School, P.W.D. Colony (East Wing) Chamarajanagar ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಾಮರಾಜನಗರ Urban 504 510 0 1014
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 79 Govt Higher Girls Primary School (North)  Ramasamudra ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ) ರಾಮಸಮುದ್ರ Urban 476 495 0 971
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 80 Govt. Lower Primary School,ambedkar badavane  Ramasamudra ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆ  ರಾಮಸಮುದ್ರ Urban 591 601 2 1194
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 81 Govt Lower Primary School (East) Ramasamudra ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ರಾಮಸಮುದ್ರ Urban 426 429 0 855
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 82 Govt Lower Primary School Dodda  Adi Karnataka (West) Ramasamudra ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಾಅದಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)  ರಾಮಸಮುದ್ರ Urban 437 421 0 858
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 83 Govt Higher  Primary School(EAST) Karinanjanapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ) ಕರಿನಂಜನಪುರ Urban 479 457 0 936
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 84 Govt Higher  Primary School(WEST) Karinanjanapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಪಶ್ಚಿಮ) ಕರಿನಂಜನಪುರ Urban 443 413 0 856
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 85 Govt Higher Primary School (East)  Somavarapete Room No -1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ- ರೂಂ ನಂ -1 Urban 557 612 0 1169
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 86 Govt. Higher Primary School (West) Somavarapete Room No -2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ) ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ,ರೂಂ ನಂ -2 Urban 508 514 1 1023
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 87 Govt. Higher Primary SchoolRoom No.1 Galipura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ) ರೂಂ.ನಂ.1 ಗಾಳಿಪುರ Urban 440 459 0 899
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 88 Govt. Higher Primary SchoolRoom No 2 (North) Galipura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 2 (ಉತ್ತರ) ಗಾಳಿಪುರ Urban 615 639 0 1254
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 89 Govt Lower Primary School (South) (Kannada) Galipura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ) (ಕನ್ನಡ) ಗಾಳಿಪುರ Urban 805 823 0 1628
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 90 Govt Urdu School, Beedi Workers Colony Galipura ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಳಿಪುರ Urban 676 724 0 1400
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 91 Govt Urdu Higher Primary School, Beedi Workers colony  Galipura ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ  ಗಾಳಿಪುರ Urban 633 665 0 1298
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 92 Govt Urdu Higher Primary School, Beedi Workers colony  Galipura ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ  ಗಾಳಿಪುರ Urban 571 650 0 1221
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 93 Govt Lower  Primary School (New Building) Mudlupura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮೂಡ್ಲಪುರ Urban 254 280 1 535
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 94 Govt  Lower  Primary School Yadapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಪುರ Rural 153 139 0 292
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 95 Govt Higher School (New Building)(EAST) Shivapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)(ಪೂರ್ವ) ಶಿವಪುರ Rural 409 391 1 801
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 96 Govt Higher School (New Building)(WEST) Shivapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)(ಪಶ್ಚಿಮ) ಶಿವಪುರ Rural 373 367 0 740
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 97 Govt Higher Primary  School Kaduvina  kattehundi ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡುವಿನ ಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ Rural 485 463 0 948
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 98 Govt Higher Primary  School (South)  Uttuvalli ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  (ದಕ್ಷಿಣ) ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ Rural 413 424 0 837
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 99 Govt Higher  Primary School (South ) Uttuvalli ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ Rural 607 598 0 1205
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 100 Govt Higher  Primary School  Mallayanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ Rural 620 636 0 1256
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 101 Govt Highe Primary r School Doddamole ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಮೋಳೆ Rural 575 607 0 1182
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 102 Anganawadi Building  Doddamole ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದೊಡ್ಡಮೋಳೆ Rural 573 636 0 1209
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 103 Govt. Lower  Primary School K. M  Basavanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಎಮ್ ಬಸವನಪುರ Rural 352 334 0 686
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 104 Govt Higher Primary  School (East) Kodimole ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ)  ಕೋಡಿಮೋಳೆ Rural 431 513 0 944
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 105 Govt Higher Primary  School Kodimole ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ)  ಕೊಡಿಮೋಳೆ Rural 474 536 0 1010
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 106 Govt Higher  Primary School  Basappanapalya ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಬಸಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ Rural 411 360 0 771
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 107 Govt Higher  Primary School Saragur ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರಗೂರು Rural 513 497 0 1010
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 108 Govt Higher Primary  School (New Building) Saragurmole ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸರಗೂರು ಮೋಳೆ Rural 486 528 0 1014
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 109 Govt Higher Primary  School (East) Alur ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ಆಲೂರು Rural 483 473 0 956
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 110 Govt. Higher Primary School (West) Alur ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ) ಆಲೂರು Rural 490 536 0 1026
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 111 Grama Panchayat Building Aluru ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಲೂರು Rural 174 198 0 372
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 112 Govt Higher  Primary School Mallupura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲುಪುರ Rural 172 163 0 335
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 113 Govt Higher Primary School (New Building) Kariyanakatte ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕರಿಯನಕಟ್ಟೆ Rural 450 462 0 912
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 114 Govt Higher Primary School (North)Kagalavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ) ಕಾಗಲವಾಡಿ Rural 577 600 0 1177
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 115 Govt Higher Primary School Kagalavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಕಾಗಲವಾಡಿ Rural 502 527 0 1029
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 116 Govt Higher Primary School (East)  Kagalavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ಕಾಗಲವಾಡಿ Rural 541 525 0 1066
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 117 Govt Higher Primary School (New Building)  Kagalavadi molle ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಾಗಲವಾಡಿ ಮೋಳೆ Rural 453 422 0 875
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 118 Govt higher Primary School  Ammanapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಅಮ್ಮನಪುರ Rural 433 412 0 845
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 119 Govt Lower Primary School Kurubarahundi ಸರ್ಕಾರಿ  ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಕುರುಬರಹುಂಡಿ Rural 93 93 0 186
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 120 Govt Higher Primary School  (East) Jyothigowdanapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ )ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ Rural 470 484 0 954
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 121 Govt Higher Primary School, (West Wing) Jyothigowdanapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ) ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ Rural 443 426 0 869
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 122 Gram Panchayath Building, Jyothigowdanapura ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ Rural 615 610 1 1226
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 123 Ashrama School Kyatedevaragudi ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾತೇದೇವರಗುಡಿ Rural 177 216 0 393
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 124 Govt Higher Primary School  Hondaraballu ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಂಡರಬಾಳು Rural 291 264 0 555
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 125 Govt. Higher Primary School (East Wing)  Nalluru ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ನಲ್ಲೂರು Rural 544 548 0 1092
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 126 Govt Higher Primary School (West)  Nalluru ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ)  ನಲ್ಲೂರು Rural 428 396 0 824
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 127 Govt Higher Primary School Nallur Mole ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಮೋಳೆ Rural 380 390 0 770
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 128 Govt. Lower Primary School Puttanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಟ್ಟನಪುರ Rural 256 237 0 493
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 129 Govt. Higher Primary School Malladevanahalli ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ Rural 168 165 0 333
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 130 Govt Higher Primary School Nagavalli ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗವಳ್ಳಿ Rural 641 639 0 1280
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 131 Govt Higher primary School (East) Nagavalli ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ನಾಗವಳ್ಳಿ Rural 485 470 0 955
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 132 Govt Higher primary School (East) Nagavalli ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ನಾಗವಳ್ಳಿ Rural 470 497 0 967
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 133 Govt Higher Primary School (West) Nagavalli ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ)ನಾಗವಳ್ಳಿ Rural 586 629 0 1215
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 134 Govt Higher Primary School Kokkanahalli ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ Rural 146 135 0 281
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 135 Grama Panchayath Building Nagavalli ಗ್ರಾಮ ಪಾಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗವಳ್ಳಿ Rural 559 566 0 1125
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 136 Govt Lower  Primary School  Huralinanjanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುರಳಿನಂಜನಪುರ Rural 256 264 0 520
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 137 Govt Lower Primary School (West) Chandakavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ)  ಚಂದಕವಾಡಿ Rural 489 484 0 973
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 138 Govt  Lower Primary School (East) Chandakavadi ಸರ್ಕಾರಿ  ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ಚಂದಕವಾಡಿ Rural 507 489 0 996
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 139 Govt Higher Primary School (New Building) Chandakavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಚಂದಕವಾಡಿ Rural 529 554 0 1083
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 140 Govt Higher Primary School (Old Building)(EAST) Dadadahally ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)(ಪೂರ್ವ) ದಡದಹಳ್ಳಿ Rural 394 360 0 754
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 141 Govt Higher Primary School (Old Building)(WEST) Dadadahally ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)(ಪಶ್ಚಿಮ) ದಡದಹಳ್ಳಿ Rural 310 301 0 611
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 142 Govt Lower Primary School Ayanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಅಯ್ಯನಪುರ Rural 265 253 0 518
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 143 Govt Higher Primary School  Aralipura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳೀಪುರ Rural 508 479 1 988
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 144 Govt Higher Primary School (North) Hebbasur ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ) ಹೆಬ್ಬಸೂರು Rural 577 533 0 1110
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 145 Govt Higher Primary School (South) Hebbasuru ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ಹೆಬ್ಬಸೂರು Rural 531 520 0 1051
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 146 Govt Higher Primary School (South Wing) Dollipura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ದೊಳ್ಳಿಪುರ Rural 346 320 0 666
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 147 Govt Higher Primary School Siddayanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ Rural 458 408 0 866
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 148 Govt Higher Primary School Siddayanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ Rural 368 393 0 761
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 149 Govt Higher Primary School Kumbeshwara Colony ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಭೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ Rural 267 263 0 530
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 150 Govt Lower Primary School Kalikamba Colony ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕಾಲೋನಿ Rural 180 167 0 347
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 151 Govt Higher Primary School (South) Attugulipura 2 ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ)ಅಟ್ಟುಗುಳಿಪುರ 2 Rural 416 417 1 834
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 152 Govt Higher Primary School (North) Attugulipura 2 ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ)ಅಟ್ಟುಗುಳಿಪುರ 2 Rural 221 259 0 480
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 153 Govt Lower Primary School Hongalavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಹೊಂಗಲವಾಡಿ Rural 161 141 0 302
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 154 Govt  Lower Primary School Kullur ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಳ್ಳೂರು Rural 173 161 0 334
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 155 Govt Girijana Ashrama School, Rangasandra ಸರ್ಕಾರಿ ಗಿರಿಜನ ಆಶ್ರಮಶಾಲೆ ರಂಗಸಂದ್ರ Rural 200 202 0 402
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 156 Govt Lower Primary School Mudahalli Colony ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ Rural 407 436 0 843
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 157 Govt Lower  Primary School Mukanapalya ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ Rural 361 315 0 676
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 158 Govt Higher Primary School (South) Kolipalya ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ Rural 419 423 0 842
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 159 Govt Lower Primary School (South)  Veerayanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ವೀರಯ್ಯನಪುರ Rural 255 245 0 500
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 160 Govt Higher Primary School Punajanur ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಣಜನೂರು Rural 467 458 0 925
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 161 Govt Higher Primary School Muneshwara colony ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುನೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ Rural 212 245 0 457
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 162 Girijana Ashrama School  Bedaguli ಗಿರಿಜನ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಬೇಡಗುಳಿ Rural 269 270 0 539
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 163 Govt Lower Primary School(Kannada), Chikkahole Checkpost ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕನ್ನಡ) , ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ Rural 80 73 0 153
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 164 Govt Tamil  Higher Primary School Chikkahole ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ Rural 278 275 0 553
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 165 Govt Higher Primary School  Ankanashettipura ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರ Rural 565 614 0 1179
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 166 Govt Lower  Primary School Bevinatalapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲೆ ಬೇವಿನತಾಳಪುರ Rural 269 305 0 574
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 167 Govt Higher Primary School Kodiugane ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿ ಉಗನೆ Rural 435 467 0 902
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 168 Govt Higher Primary School, Bisalavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಬಿಸಲವಾಡಿ Rural 643 638 0 1281
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 169 Govt Higher Primary School  (East) Bisalavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  (ಪೂರ್ವ ) ಬಿಸಲವಾಡಿ Rural 677 607 0 1284
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 170 Govt Higher Primary School Bandigowdanahalli ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ Rural 521 474 0 995
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 171 Govt Higher Primary School Venkatayana Chatra Hosur ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಯ್ಯನಛತ್ರ ಹೊಸೂರು Rural 515 557 0 1072
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 172 Govt Pre-University College (East) Venkatayanachatra 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪೂರ್ವ) ವೆಂಕಟಯ್ಯನಛತ್ರ 1 Rural 390 467 0 857
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 173 Govt Pre-University College (East) Venkatayanachatra 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪೂರ್ವ) ವೆಂಕಟಯ್ಯನಛತ್ರ 2 Rural 397 415 0 812
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 174 Govt Higher Primary School Basavapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವಾಪುರ Rural 476 476 0 952
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 175 Govt Higher Primary School (North)  Basavapura ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ) ಬಸವಾಪುರ Rural 599 607 0 1206
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 176 Govt Higher Primary School  Byadamudlu ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಬ್ಯಾಡಮೂಡ್ಲು Rural 567 558 0 1125
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 177 Govt Higher Primary School Byadamudlu 2 ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಡಮೂಡ್ಲು 2 Rural 430 417 0 847
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 178 Govt Lower Primary School Chikkamole ಸರ್ಕಾರಿ  ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮೋಳೆ Rural 279 271 0 550
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 179 Govt Lower Primary School Chandukattemole ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ Rural 345 350 0 695
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 180 Govt Composite High School (South) Room No 1 Bandigere 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫೌಢ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ )ರೂಮ್ ನಂ 1 ಬಂಡಿಗೆರೆ 1 Rural 578 640 0 1218
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 181 Govt Composite High School (North) Room No 2 Bandigere ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫೌಢಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ) ರೂಮ್ ನಂ 2 ಬಂಡಿಗೆರೆ Rural 691 732 0 1423
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 182 Urdu Girls  Lower  Primary School(WEST) Haradanahalli ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ(ಪಶ್ಚಿಮ)  ಶಾಲೆ ಹರದನಹಳ್ಳಿ Rural 474 537 0 1011
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 183 Govt Urdu Boys Lower  Primary School Haradanahalli ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲೆ ಹರದನಹಳ್ಳಿ Rural 312 314 0 626
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 184 Grama Panchayath Office  Building  Haradanahalli ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹರದನಹಳ್ಳಿ Rural 604 658 0 1262
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 185 Govt Lower Primary School Tavarekattemole ಸರ್ಕಾರಿ  ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾವರೆಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ Rural 308 306 0 614
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 186 Grama Panchayath Office Building  Amachavadi ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ  ಅಮಚವಾಡಿ Rural 378 434 0 812
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 187 Govt Composite P.U College (South) Amachavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು   (ದಕ್ಷಿಣ) ಅಮಚವಾಡಿ Rural 593 622 0 1215
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 188 Govt Composite  Pre-Pu College  (North)Amachavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ  ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಉತ್ತರ) ಅಮಚವಾಡಿ Rural 560 599 0 1159
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 189 Govt Higher Primary School Amachavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಅಮಚವಾಡಿ ರೂ ನಂ.4 Rural 521 612 0 1133
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 190 Govt Higher Primary School Room No.5 (East)  Amachavadi ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ   (ಪೂರ್ವ) ರೂಂ ನಂ.5  ಅಮಚವಾಡಿ Rural 603 582 1 1186
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 191 Govt Higher Primary School (West) Amachavadi ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ )  ಅಮಚವಾಡಿ ರೂ ನಮ್ 6 Rural 176 152 0 328
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 192 Govt. Lower Primary School Lakshmipura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ Rural 218 180 0 398
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 193 Govt Lower Primary School Chennappanapura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪನಪುರ Rural 421 410 0 831
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 194 Govt Higher Primary School Honnahalli ಸರ್ಕಾರಿ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ Rural 609 615 0 1224
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 195 Govt Lower Primary School Bokkepura ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೇಪುರ Rural 110 116 0 226
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 196 Govt Lower Primary School Saanegala ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಣೇಗಾಲ Rural 78 76 0 154
29-CHAMARAJNAGAR 223 Chamarajanagar 197 Govt Lower Primary School Voddagallapuradahundi ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡಗಲ್ಫುರದಹುಂಡಿ Rural 333 367 0 700